Faculty

​​​​​​​


DepartmentNameDesignation
AccountancyMr. Gokul DuttaM. Com
AnthropologyMs. Monjuree BoruahM.A.
AssameseDr.. Pranita SarmahM.A.,  Ph. D. ,M.Phil
Mrs. Priyanka BorthakurM.A.
Mrs. Kavita DeviM.A., Probin
Business StudiesMr. Mrinal Kanti MitraM.Com, M.Phil
BiologyDr. Amiya RajbongshiM. Sc., Ph. D.
Ms. Dristimoni ChetiaM. Sc.,B. Ed.
Ms. Hima BoruahM. Sc. B. Ed.
Business StudiesMr. Mrinal Kanti Mitra M. Com
ChemistryMr. Ranjit SaikiaM. Sc. B.Ed.
Mr. Bishnu Prasad BorahM. Sc.
Ms. Ratana GoswamiM. Sc., B. Ed.
EconomicsMr. Dipanka DuttaM.A.
EducationMrs. Moitryee BoruahM.A. B. Ed.
EnglishMrs. Muhshina Anjom BorahM.A. B.Ed.
Mr. Manik DharM.A. (Double)
B.Ed. M.Phill. MSW. CTE
Mrs. Karabi BhuyanM.A.
Mr. Dipanka BhuyanM.A.
Logic & PhilosophyMrs. Rinkumoni BoraM.A., B.Ed.
MathematicsDr. Mukunda RajbongshiM.Sc., Ph.D.
Mr. Naba Kumar PhukanM. Sc.
Mr. Parag DuttaM. Sc., B. Ed.
PhysicsMr. Satya Ranjan GoswamiM. Sc.
Mr. Ratna Dhaj GogoiM. Sc.
Ms.  Neelam ChetryM. Sc.
Mr. Kiran Kumar SaikiaM. Sc., B. Ed.
Political ScienceMs. Karabi CharingiaM.A. B. Ed.
SanskritMrs. Oli BorahM.A.
SociologyMr. Bhupen SaikiaM.A.
HistoryMrs. Bornali Phukan M.A.
BankingMr. Ratul NathM. Com.